Algemene voorwaarden

Heel belangrijk: Algemene Voorwaarden en de Aansprakelijkheid

Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig voordat u gebruik maakt van Zoekoppas.nl. Zodra u zichzelf op Zoekoppas.nl registreert, accepteert u de algemene voorwaarden. Wellicht ten overvloede wijzen we er nogmaals op dat we géén bemiddelingsinstantie zijn. Ons doel is om via internet vraag en aanbod op het gebied van particuliere kinderopvang bij elkaar te brengen. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid accepteren voor de kwaliteit van de geselecteerde kandidaten.

Zoekoppas.nl is een geregistreerd handelsnaam, merknaam en domeinnamen van Melon Software BV te Rotterdam. Melon Software BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder inschrijfnummer 24309347.

U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria. De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg voor uw kinderen toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf.

Algemene Voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van Zoekoppas.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 - Inhoud
Zoekoppas.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot particuliere kinderopvang is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Zoekoppas.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mailadres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Zoekoppas.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Zoekoppas.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden.

Zoekoppas.nl levert wel informatie aan erkende rechtshandhavers. U machtigt Zoekoppas.nl om uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Zoekoppas.nl reden is.

Artikel 3 - Spam
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de website openbaar zijn gemaakt - waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen - is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

  • een adverteerder ongevraagde e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
  • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Zoekoppas.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Zoekoppas.nl staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Het is u niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Zoekoppas.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende particuliere kinderopvang bij elkaar te brengen. Zoekoppas.nl is géén bemiddelingsinstantie!

Zoekoppas.nl kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg van uw kind(eren) toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Zoekoppas.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een oppas niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via een e-mail naar info@zoekoppas.nl

Artikel 6 - Uitsluiting
Zoekoppas.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de site indien u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Zoekoppas.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 - Verwijzingen
De site bevat verwijzingen naar de websites van derden door middel van een hyperlink of banner. Zoekoppas.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8 - Garantie
Zoekoppas.nl kan niet garanderen dat de website altijd ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten en dat derde partijen haar systemen onrechtmatig zal gebruiken.

Artikel 9 - Vrijwaring
U vrijwaart Zoekoppas.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 - Beveiliging
Zoekoppas.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik site
Zoekoppas.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Zoekoppas.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit welke reden of oorzaak dan ook.

De totale aansprakelijkheid van Zoekoppas.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste en tijdige plaatsing van de vermelding is beperkt tot het bedrag dat u voor de vermelding hebt betaald aan Zoekoppas.nl. Zoekoppas.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 - Lidmaatschap en Betaling
Voor een eenmalig vast bedrag kunt u gedurende 3 maanden zoeken naar alle oppassers die op de website staan. Tijdens deze periode van 3 maanden kunt u ook een advertentie plaatsen. U kunt bij betalen kiezen tussen 'machtigen' en 'overmaken'. Bij machtiging is uw lidmaatschap direct actief. In het geval van overmaken, wachten wij totdat wij uw betaling hebben ontvangen.

Betaling - Machtigen
Na de bevestiging door Zoekoppas.nl dat uw lidmaatschap actief is, wordt het bedrag automatisch van uw rekening geïncasseerd. U heeft Zoekoppas.nl hiervoor gemachtigd en bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen na te komen. Het verstrekken van foute gegevens is strafbaar. Misbruik wordt direct gemeld aan alle betrokken instanties. Indien Zoekoppas.nl genoodzaakt is voor de inning van verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, aan u worden doorberekend.

Artikel 13 - gasthuizen,-naschoolse-kinderopvang, GOB’s e.d.
Gasthuizen,-naschoolse-kinderopvang, GOB’s e.d. mogen zich niet inschrijven als oppasser.

Wel is het toegestaan voor gasthuizen,-naschoolse-kinderopvang, GOB’s e.d. om zich aan te melden als ouder. Dit dient te gebeuren onder de naam van de contactpersoon van het bureau. Helaas kunnen wij momenteel het plaatsen van advertenties niet toestaan voor deze bureau´s.

Nederlands Recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Zoekoppas.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.